_

กิจกรรมขององค์กรของเรา

  1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชนร่วมกับองค์กรภาคี
  2. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเลือด
  3. ดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การนัดหมายเพื่อพบแพทย์ การรักษาด้วยยาต้านรวมถึงการติดตามอาการคนไข้เป็นระยะ
  4. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูแลคนไข้ตามอาการ โดยเฉพาะคนไข้ที่อาการหนักหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเราให้การช่วยเหลือคนไข้ตามความเหมาะสม ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  5. เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรภาคี เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปสมัครงานหรือเปิดกิจการของตนเอง
  6. งานวิจัย งานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
  7. ประชุม สร้างเครือข่ายคนทำงาน และแลกเปลี่ยนการทำงานกับเครือข่ายอื่นๆ

คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ โดย:

  1. เป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรม
  2. ประชาสัมพันธ์องค์กร
  3. ร่วมบริจาคเงิน