_

 

 

เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555

2555-2556 งานวิจัยเพื่อประเมินการทำงานของเครือข่ายองค์กรที่ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM และสาวประเภทสอง (TG) เป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิเอชไอวี ประเทศไทย (The HIV Foundation) และ MEASURE Evaluation

2556-2557 การให้บริการ Care and Support แก่กลุ่ม MSM/TG ที่อยู่ร่วมกับเชื้อที่เรียกว่า “การดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบรายบุคคล” ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิเอชไอวี ร่วมกับองค์กรแคร์แมท และองค์กรภาคีอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดโครงการลงในเดือนกันยายนปีพ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ของเรายังคงต้องดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องอีกจำนวนหนึ่ง และไม่สามารถหยุดให้การบริการไปพร้อมกับโครงการได้ จึงได้เกิดการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ขึ้น โดยจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อให้บริการที่ครบวงจร เกี่ยวกับงานเอดส์ การป้องกันและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และขยายการทำงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน จึงเป็นที่มาขององค์กรทางเลือกของเรา (Our Choice)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรณรงค์ให้ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงการป้องกันตนเอง
  • เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อรายใหม่หรือรายเก่าที่มีปัญหาสุขภาพให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมรวมถึงบริการอื่นๆที่ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • เพื่อยกระดับงาน Prevention, care and support ให้ได้ตามมาตรฐานสากลผ่านงานวิจัยและเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศ